برای دستیابی به هدف های سخت نیازی به ایجاد اعتماد به نفس نیست؛ اعتماد به نفس از طریق رسیدن به هدف ها ساخته می شود.

اعتماد به نفس نتیجه پیشرفت است، نه عامل آن.

– ادم گرنت