زنان به طور میانگین ۲۰ درصد کمتر از مردان (در شغل ها و با مهارت های مشابه) حقوق می گیرند. روز ۴ آوریل یعنی روز ۱۵ فروردین روز پرداخت برابر نام گذاری شده است. به این مناسبت موسسه غیرانتفاعی LeanIN کمپینی با نام «۲۰ درصد حسابه» برگزار کرد مبنی بر اینکه فروشگاه ها و کسب و کارهای مختلف در این روز به زنان ۲۰ درصد تخفیف دهند. این طرح می گوید اگر زنان ۲۰ درصد کمتر از مردان حقوق می گیرند برای بهره برداری از موقعیت های برابر هنگام خرید باید ۲۰ درصد کمتر بپردازند. هدف این طرح این است که نشان دهد ۲۰ درصد در مخارج روزانه اهمیت دارد و توجه را به دریافتی کمتر زنان در ازای کار برابر جلب کند. صدها کسب و کار در این کمپین شرکت کردند.

Image result for 20 percent counts

در شرایطی که زنان در آمریکا به طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از مردان حقوق می گیرند، دریافتی زنان سیاه پوست و لاتین از این هم کمتر است.