پژوهشی در سال ۲۰۱۴ نشان داد که مردان از گپ و صحبت متفرقه پیش از شروع مذاکره سود می برند ولی زنان نه. البته این به این معنا نیست که صحبت متفرقه پیش از مذاکره به ضرر زنان باشد، اما سودی هم ندارد.

این پژوهش به این صورت انجام شد که به ۱۷۶ شرکت کننده متن مذاکره ای داده شد. در تعدادی از متن ها، مذاکره کننده مردان یا زنانی بودند که مذاکره را با صحبت متفرقه شروع می کردند و در تعدادی دیگر، مذاکره کننده (مرد یا زن) بدون صحبت متفرقه، سر اصل مطلب می رفتند.

مردانی که مذاکره را با گپ زدن شروع می کردند در مقایسه با مردان دیگر، امتیاز بیشتری در سوالات مربوط به برداشت کلی، اعتماد و امکان ایجاد ارتباط محکم در آینده  گرفتند. در نهایت از شرکت کنندگان خواسته شد تا مبلغ پیشنهادی خود را ذکر کنند. آنها به مردانی که مذاکره را با صحبت های متفرقه شروع کرده بودند، ۸ درصد بیشتر از زنانی که چنین کرده بودند پول پیشنهاد کردند. آن مردان به طور متوسط ۱۰۹۰۰ دلار و زنان ۱۰۱۰۰ دلار دریافت کردند. در مقابل زنانی که صحبت متفرقه نکرده بودند، ۱۰۲۰۰ دلار دریافت کردند.

منبع: وال استریت ژورنال